Page 10 - kulzos dergi - Sayı 2
P. 10

edebiyat

                  TÜRK ŞİİRİNDE      “RABİA HÂTUN” TARTIŞMASI
     1930 yılından itibaren bazı dergilerde Rabia Hatun isimli bir şirin şiirleri görünmeye başlar. Yayımlanan şiirlerde,
     o kadar dikkat çekici güzellikler vardır ki ve şiirler bu şiirleri okuyanlar tarafından o kadar sevilir ki şâirin şiirleri
     dilden dile dolaşmaya, zamanın okul kitaplarında ve takvim yapraklarında yer almaya başlar; ama Rabia Hatun
                     kimdir, kimse tarafından bilinmemektedir.

    1948 yılına gelindiğinde, “Aile” isimli dergide “Rabia Hâtun”un yeni  “Nazan Danişmend”, kocasının Nazan Hanım’ı “Rabia Hâtun” olarak
    bulunan şiirlerinin yayımlanması, “Rabia Hâtun”un bilinmeyen  açıklamasından önce öldüğü ve öne sürülen iddiâları onaylayamadığı
    kimliği nedeniyle yapılan tartışmaları yeniden alevlendirir. Zamanın  ya da reddedemediği için gerçeği kesin olarak bilemiyoruz. “İsmâil
    edebiyatçıları, “Rabia Hâtun”un varlığını ve “Rabia Hâtun”a ait olan  Hâmî Dânişmend”se konu hakkındaki sözüne güvenilirliliğini zâten
    şiirleri detaylı olarak incelemeye alır. Tartışmanın alevlenmesinin  kaybetmiştir.
    en önemli sebebiyse; “Aile” dergisinde yayımlanan “Rabia Hâtun”  ***
    şiirlerini, dergiye getiren kişinin “İsmâil Hâmî Dânişmend” olmasıdır.
                               Son olarak, “Rabia Hâtun” şiirlerinin kime âit olduğu konusundaki
    “Rabia Hâtun”, söylentilerdeki gibi 13. yüzyıl şâirlerinden biri midir;  benim fikrim ya da kararım (hattâ, konuyla ilgili vâr olan diğer tüm
    yoksa, dönemin adını değiştiren şâirlerinden midir… “Nihad Sami  kanıtları es geçerek söylüyorum): “Rabia Hâtun” şiirleri, “İsmâil
    Banarlı”, “Hürriyet” gazetesinde yayımlanan yazılarında, şiirlerin  Hâmî Dânişmend”e âit. Çünkü; bu dizeler, bir erkekten, bir kadına
    dilinden yola çıkarak “Rabia Hâtun” şiirlerinin “yeni şiirler” olduğunu  yazılmış. net.
    savunur ve “Rabia Hâtun” diye birinin olmadığını dile getirir. “Aile”
    dergisinin sorumlusu “Şevket Rado” ise “Nihad Sami Banarlı”nın  *
    bu iddiâlarına tepki gösterir ve “Akşam” gazetesinde, “Nihad Sami  pâyın sadâsı gelse de; sen, hiç gelmesen
    Banarlı” hakkında yergi dolu yazılar yazar. “Nihad Sami Banarlı”,  men, dinlesem, kıyâmete dek; vuslat istemem!
                               bulsam, izinle semtini; ol semte irmesem
    konu hakkında, sözüne güvendiği edebiyatçılara da danışır. “Fuad  aşsâm zamânı; hasretin encâmı gelmeden
    Köprülü”, “Fâruk Nâfiz Çamlıbel” ve “Yâhya Kemâl” gibi isimlerin
    konu hakkındaki görüşleri de “Nihad Sami Banarlı”nın görüşünü  şiirin günümüz türkçesi,
    destekler niteliktedir. Tartışmalar ve “Nihad Sami Banarlı”nın öne
    sürdüğü kanıtlar sonucunda; “İsmâil Hâmî Dânişmend”, “Rabia  ayağın sesi, gelse de; sen, hiç gelmesen
    Hâtun” şiirlerinin; genç yaşta ölen eşi “Nazan Danişmend” tarafından  ben, dinlesem, kıyâmete dek; kavuşmak istemem!
    yazıldığını duyurur. “İsmâil Hâmî Dânişmend”in açıklamasına göre;  bulsam semtini, izini; o semte erişmesem
                               aşsâm zamânı; hâsretin geleceği (hâsretin sonu), gelmeden
    “İsmâil Hâmî Dânişmend”, “Nazan Danişmend”in adını, onun isteği
    üzerine saklı tutmuştur. Öte taraftan “Nihad Sami Banarlı” başta  *
    olmak üzere; hiç kimse, bu açıklamanın doğruluğuna inanmaz;  olsândı, sen, semâ; olsandı sen havâ,
    çünkü, “Rabia Hâtun” şiirleri yayılmaya başladığı yıllarda “Nazan  alsâmdı, men, senî; dem dem, nefes nefes!
    Danişmend” çok genç bir kadındır. “Nihad Sami Banarlı”, konunun  olsândı, sen, zamân; olsamdı men, mekân,
    üzerine gitmeye devam eder. 1961 yılında, “İsmâil Hâmî Dânişmend”,  eflâki dolduran bir âşk olurdu bes!
    “Rabia Hâtun Şiirleri” ismini taşıyan bir kitapçık yayımlar ve bu
    kitapçıkta şiirlerin yazarı olarak kendi adını kullanır.  şiirin günümüz türkçesi,

                               olsâydın, sen, gök; olsaydın, sen, gökyüzü,
    O zamanlar ortaya çıkan rivâyetlerin çoğu, bugüne kadar aynı şekilde  alsâydım, ben, seni; zâman zâman (çâğ çâğ), nefes nefes (soluk
    canlı kalmış; örneğin, bir rivâyete göre; “Rabia Hâtun”, ilk Türk  soluk)!
    kadın şâirdir ve 13. yüzyılda yaşamıştır ve Erzurum’da bir türbesi  olsâydın, sen, zaman; olsaydım ben, mekân
    bulunmaktadır. Bir başka rivâyete göre; “Rabia Hâtun”, 18. yüzyıl  yeterdi; gökleri dolduran bir âşk!
    sonlarında Anadolu’ya göç etmiş Şirvanlı bir ailenin kızıdır, vb. vb.
    Günümüzde, bir başka rivâyet (aslında, ‘komplo teorisi’) daha ileri  *****
                               bir kâsedir, âlâv dolu gönlüm; yanâ yanâ
    sürülmüş ki bu görüşün elle tutulur hiç bir yanı yok: Söylenene  men, tâ senün yanunda dahî; hasretem sanâ!
    göre; “Rabia Hâtun”, Türk-İslâm tarihini tahrip etmek için bir grup  yaşlar dökende; söndüremez âteşimi sû:
    edebiyatçı tarafından bilinçli olarak hazırlanmış sahte eser üretme  sunsan elünle, kaanumu içsem; kanâ kanâ!
    projesi ürünüdür. Hattâ, bu iddiâda bulunanlar, projeye de “Rabia
    Hâtun Projesi” demişler.               şiirin günümüz türkçesi,

    “Enis Batur”, 2000 yılında, Rabia Hâtun “Tuhaf Bir Kıyamet” + Kırkbir  bir kâsedir, âlev dolu gönlüm; yanâ yanâ
    Şiir” isimli bir kitap yayımlamıştır. “Enis Batur” kitabında “Behçet  ben, tâ senin yanındayken dahî (bile); hasretim sanâ!
                               (gözyaşları) yaşlar dökse de; söndüremez âteşimi (yângınımı) su;
    Necatigil”in izinde, Rabia Hâtun’u “Nazan Danişmend” olarak kabul  sunsan elinle, içsem kanımı; kanâ kanâ!
    etmiş. “Behçet Necatigil”in aksine, “Mehmet Kaplansa “İsmail Hâmi
    Dânişmend”i “Rabia Hâtun” olarak kabul etmiş. Belki, “İsmâil Hâmî  İsmâîl Hâmî Dânişmend
    Dânişmend”in yazar oluşu, onun “Rabia Hâtun” imzasını kullanmış                @sevgi deniz
    olma ihtimâlini daha gerçekçi bir düşünce hâline getiriyor; ama yine de
        8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15