Page 7 - kulzos dergi - Sayı 2
P. 7

bilim
    ZAMAN’IN DOĞASI
    Zaman, nokta, doğru, alan ve hacim gibi bir boyuttur. Nokta 0.  Şimdi Dom’un arabasının tam önünden hayali bir çizgi çizersek,
    boyut, doğru 1.boyut, alan 2. boyut, hacim 3. boyut ve zaman 4.  Dom’un arabasının daha önde olduğunu görürüz. Hızları aynıydı
    bir boyuttur. Daha doğru bir ifade ile uzay – zamandır. Diğer  fakat Brain’ın hareketi saniyelerle de olsa daha az. Eğer ki Brain
    boyutların aksine zaman üzerinde bir hükmümüz yoktur, kontrol  daha keskin bir yola sapmış olsaydı bu fark daha fazla olacaktı. İşte
    edemeyiz, sadece ölçmekle yetiniriz ve zaman sadece akıp gider. Einstein bunu fark etti. Einstein eğer uzayda hareket etmiyorsak
                               hareketimizin zamanda olduğunu, eğer ki hareket edersek bu
    Peki mutlak bir zaman var mıdır? Zaman bütün evrende aynı  hareketimizin zamanın geçişini etkilediğini söyledi. Yani uzay ile
    şekilde mi akar gider? Modern fiziğin babası olan Sir İsaac  zaman birbirine bağlıdır ve uzayda yaptığımız hareket zamanı
    Newton 17. yüzyılda ortaya mutlak zaman fikrini attı. Newton’a  etkiler.
    göre, mutlak zaman herhangi bir algılayıcı olmadan var olur
    ve evrende tutarlı adımlarla ilerler. Newton, göreceli zamanın  Kendinizi bir otobüs durağında otobüs beklerken düşünün ve
    aksine, mutlak zamanın algılanamaz olduğuna ve sadece  yolun karşısında bekleyen bir adamın olduğunu. İkiniz için zaman
    matematiksel olarak anlaşılabilir olduğuna inanıyordu. Newton’a  şu anda aynı anda akmakta. Eğer adam yolun karşısına, yani size
    göre, insanlar sadece hareketi hissedilen nesnelerin (ay ya da  doğru gelmeye başlarsa adamın zamanı sizin için daha yavaş
    güneş gibi) bir ölçüsü olan göreceli zamanı algılama yeteneğine  gözükür, ta ki adam durana kadar. Bunu fark edemeyiz çünkü
    sahiptir. Biz bu hareketlerden, zamanın geçtiğini anlarız. Diğer  hareketlerimizin hızı çok azdır. Şöyle de düşünebiliriz; yine
    bir ifade ile zaman herkes ve heryer için aynıdır. Evrenin ücra bir  kendinizi otobüs durağında hayal edin. Bu sırada yoldan vızır
    köşesindeki varlık ile bizler için aynıdır.      vızır geçen arabalar var. Bu arabaların hızı sizler için çok hızlı
                               gelecektir ama arabanın sürücüsü için o kadar hızlı gelmeyecektir.
    20. yüz yıla geldiğimizde Einstein, Newton’ın bu görüşünü yerle  Sürücü için yaptığı hareketin hızı size göre çok daha yavaştır.
    bir etti. Eistein’a göre herkesin kendine özgü bir zamanı vardır.  Sürücü ile sizin algıladığınız zaman farklıdır. Bu etki gerçektir.
    Yani benim ve sizin zamanınız farklıdır. Aynı yastığı paylaştığınız  Ve hatta deneyi bile yapılmıştır. Bu deneyi anlatmadan önce ilk
    eşiniz ve beraber yürüyüşe çıktığınız arkadaşınız ile sizin  önce saatlerden bahsetmek gerekir.
    zamanınız farklıdır. Peki bu neden böyle? Einstein bu fikri, önce
    uzay ve zaman arasındaki ilişkiyi fark ettikten sonra ortaya attı.  Saatler bize saatin kaç olduğunu gösterir ama zamanın ne
    Einstein uzayda hareketle zamanın geçişi arasında çok temel  olduğu hakkında fikir vermez. Saatler tekrar eden bir hareketin
    bir ilişki olduğunu keşfetti. Bu ilişkiyi anlatmak gerekirse biri ne  tekrarları arasındaki geçen zamanı bize söyler. Dünyanın güneş
    kadar çoksa diğeri o kadar azdır. Bunu bir örnek ile açıklayalım.  etrafında dönmesi gibi. Fakat saatlerimiz kesin bir doğru bir
    Eğer, Fast and Furious 7 filmini izlediyseniz, Dom ve Brain’ın  zaman ölçümünü bize sunmazlar. Her saat yılda bir ya da iki
    filmdeki son sahnesini aklınıza getirin. İki arkadaş farklı iki araba  saniye kadar sapar. Ama bir saat var ki bu saat yüz milyon yılda
    içerisinde birbirleri ile bakıştıktan sonra aynı hızla aynı yöne  bir kez bir saniye kadar sapar. Buna atom saati diyoruz. Atom
    doğru hareket etmeye başladılar ve bir süre sonra Brain aynı  saati, atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen bir
    hızla giderken hareket yönünü değiştirdi ve bize göre kuzey batı  saat çeşididir. 3 milyon yılda 1 saniye hata yapmalarının ihtimali
    yönüne doğru gitmeye başladı.             sadece %22,522’dir.

                                                    5
 DERGİ
 2017 / 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12