1. 1
  attila ilhan şiiridir. ne kadınlar sevdim isimli albümünde kendisi seslendirmiştir. muhakkak dinlemenizi tavsiye ederim.
  kaptan ilk aşkım diye anlatır sabiha'yı. "o benim ilk aşkım, ben onun sevgilisi." on altısındadır kaptan ve kendini hep büyümüş sanarmış o'nun yanında.
  "ne kadar esmer güzeliyse o kadar severdi beni." der. bazı şiirlerinde tekrar tekrar rastlarız sabiha'ya. ayrılışları basit bir taşınma yüzünden kaynaklanmış.
  sonra gelsin sessiz telefonlar...

  dinlemek için;
  www.youtube.com/...

  belki bu son gecemiz doktor sabiha'yla
  nasıl en uzaklarda çalınan eski plaklar
  ne kadar da kalabalık hanımelleri
  ve böcek çıtırtılarıyla alabildiğine genişleyen
  ne müthiş bir gece saygılı
  nasıl saklı bir ışımayla yorgun
  miyop göz bebekleri
  korkuların bir başka yerinden
  bir başka sabah olmaya başlayacaklar
  gözlük camlarında şimdiden
  kaynaşıp duran ışık çekirdekleri
  bir mavzer namlusu gibi ince
  bir mavzer namlusu kadar kesin
  ve yüzlerce bin
  bir türlü bitmiyoruz ki sabiha'yla
  mısralar çoğaltıp fikret'in öfkesinden
  bizi ve gecemizi zenginleştiren
  sonra bir benim bir onun dudaklarında
  jöntürk komitasından kim bilir kimin
  paris'ta söylediği sûz-i dilârâ türkü
  hürriyet gazetesi'ni elleriyle dizerken
  şafakta öfkeli kararların büyüttüğü
  üstelik sarmaşıkların altında
  tanburların iç titreşimleriyle gittikçe derinleşen
  tanburi cemil bey karanlığında
  kırbaç gibi bir mektubuyla girmedik mi geceye
  sadrazam mithad paşa'nın zat-ı şahaneye
  beşiktaş'taki eski bir konağın en osmanlı
  en sûz-i dilârâ saatında
  üstelik sarmaşıkların altında
  “...fevkalâde riayetim vardır
  zât-ı mülûkânelerine bendenizin
  ancak padişahım
  muzır olan en ufak hususta bile
  menafiine milletimizin
  itaât etmekte mâzurum size
  nizâm nedir bilir misiniz
  usûl-ü meşveretle idare olunan bir millette
  tafsile hacet yoktur padişahım
  mesele bendenize emniyette
  ricâl-i milletten emin olunuz
  dokuz gündür mâruzât-ı mukaddemeyi
  is'af etmemekte devam ediyorsunuz
  bina-yı devleti tâmire çalıştığımız bir sırada
  yıkmak istiyorsunuz diyebilirim siz
  padişahım âdeta eğer bu esbaba mebni
  beni serkârdan azlederseniz...”
  tamburi cemil bey'den ürkek beyaz ferâceler
  doktor sabiha'nın ve iç gerginliği
  bu arada gazel tarzında
  bir dersaadet ki ziya paşa'dan aruz vezninde
  telkari mimareler
  ve mahyalar ve mahyalar
  mefailü failün
  öylesine utansak gece sisleri ile yüklü
  öylesine küskün
  üst üste birkaç yüz beyazıt meydanı'ndan
  yine silah sesleri duyar gibiyiz uzak ve uzak
  sıkı yönetim tebliğlerinde bu kaçıncı gün
  yürüyün çocuklar siz bizi göremezsiniz
  çünki sizin gözleriniz bizim gözlerimiz
  çünki sesinizde deprem sesleri var
  bizim sesimizden
  sözün gelişi ben, keçecizade irfan
  mekteb-i tıbbiye'nin üçüncü sınıfından
  hürriyet kademcisi (burayı tam anlamadım)
  mühendishane-i berre-i hümâyûn'dan
  halil cebeli bereket, bendeniz
  topkapılı cevdet, ikinci mim-mim grubundan
  üç yüz otuz altı senesi
  teşr-i saniin yedisinde anadolu'ya iltihak eyledik
  üç dâr'ü-l muâllimin talebesi
  mekteb-i harbiye derseniz ben mustafa kemal-selanik
  yürüyün çocuklar
  siz bizi göremezsiniz
  büyük yumruklar gibi sıkılı
  içinizde bir yerinizdeyiz
  çünkü sesimizde deprem sesleri var
  sizin sesinizden
  çünkü sizin gözleriniz bizim gözlerimiz
  yürüyün çocuklar
  siz bizi göremezsiniz
  nasıl ki doktor sabiha şimdi hem
  büsbütün sultanahmet mitinginde
  hem sûz-i dilârâ bir beste içinde
  hem silah seslerine katılıyor
  böyle uzaktan uzağa
  bir mavzer namlusu gibi ince
  bir mevzer namlusu kadar kesin
  ve yüzlerce bin
  eminönü meydanında beyanname dağıtıyor
  kürt mustafa sephalarından inmiş adamlar
  boyunlarında ipleri öylece
  gece bir yerde zor
  önemli değil bir yerde güzelliğ hanımellerinin
  râ bıyıklı felâh-ı vatan zabitleri
  değil mi ki durduğu yerde duramıyor
  ve değil mi ki ellerinde silahlar
  ve silahlar ve ilahitün faillatün
  kıvılcımlar üreterek tuz parça dağılıyor sûz-i dilârâ üstüne sedef kakmalı udlar
  günlerce yine boğaziçi edebiyat-ı cedide bulutlar
  sarmış yine afakını yine bir dud-i muannid
  bir zulmet-i peyza ki peyapey mütezayid
  bir doktor sabiha ki
  çarpa çarpa açılan duvarların getirdiği
  kelepçe sıtmalarından dehşetli sararmış
  dehşetli dalgalanan
  en köpek karanlıkta en büyük sular gibi
  udların şeyhülislam titremeleriyle
  avuçlarında mısralar ve arap harfleri
  her uzvu girdi gird-i havayişle sarsılan bir neslin oğlusun
  bunu yad et zaman zaman
  asrın unutma barikalar asr-ı feyzidir
  her yıldırımda bir gece bir gölge devrilir
  bir ufk-i itilâ açılır yükselir hayat
  yükselmeyen düşer ya terakki ya inhitat
  nasıl mızrap uçlarıyla tel tel çizilir
  sultan reşat gecesine tir leylim terela
  servet-i fünun mecmuasından fildişi sahifeler
  damad-ı hazret-i şehriyârî enver paşa
  ve bâb-ı âli baskınında bindiği at
  ve paldır kültür fedaileriyle
  ve ilahirin ve ila..
  ne kadar çok sabiha
  tanzimat'tan beri udların şeyhülislam titremeleriyle
  silah seslerine yatkın
  tir leylim te re la
  dudaklarında mısralar ve arap harfleriyle
  bir devr-i şeâmet yine çiğnendi yeminler
  çiğnendi yazık
  milletin ümmid-i bülendi kanun diye topraklara sürtüldü
  cebinler kanun diye kanun diye kanun tepelendi
  katıldı şadırvanlar boyunca su şarkıları geceye
  üçüncü selim'den santurların biriktirdiği
  öksüz bakışlarıyla gezindikçe neyler
  çocuk ıslıkları gibi temiz, iyi
  hadi gelsin taif zindanları
  bismillah sürüldüğün çıplak cellatları ve yağlı kementleriyle
  duvarlarında ısralar ve arap harfleriyle
  mısralar müstefilün müstefilün
  silah okşamalarıyla yarınlara götürdüğün öyle müthiş bir gece ki omuzların sıra
  yankılanır tir leylim te re la kubbelerinden
  bindokuzyüzlere özgü revolver öksürükleri
  fikret kafiyeleri ile mısra mısra
  parıldadıkça çığlıklar ışıldaklar gibi
  simsiyah meydanların en dip çizgilerinden
  öğrenci kasketlerinin öldürüldükleri
  bir türlü bitmiyoruz ki ama doktor sabiha'yla
  bir yerde benim doksanbeş'e doğru yıldızlara yükselişim
  bir yerde o'nun tarih-i kadim gözlükleri
  karardıkça kararmış eski plaklar
  üçüncü selim'in sûz-i dilârâ bestesi
  hani bambaşka bir gökyüzü saltanatıyla
  tir leylim te rel a
  te re la