1. 1
    önceden yol olmasına karşın, imar planı gereği kapanan yolların, imar planındaki amacına uygun olacak şekilde kullanılmak üzere, ait olduğu adanın son parsel numarası altında, belediye sınırları içinde belediye, dışında ise köy tüzel kişiliği adına, tapu kütüğünün müstakil bir sayfasına kaydedilmesidir.

    yoldan ihdas ilgili idare tarafından yapılır veya serbest harita mühendisine yaptırılır, kadastro müdürlüğünce kontrol edilir. Yoldan ihdas işlemine değişiklik tasarımı düzenlenerek belediye encümeni veya il idare kurulu onayına sunulur. Onaylanan tasarıma göre serbest ihdas edilen parselin köşe noktalarını zemine aplike edilir. Kadastro Müdürlüğünce yapılan
    büro ve arazi kontrolünden sonra tescil beyannamesi düzenlenerek tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüğü tapu kütüğünde yeni bir sayfa açarak parseli tescil eder.