Page 9 - kulzos dergi 2. Sayı
P. 9

hobi
                               larına faydalıdır. Kalça kaslarının sıkılaşmasını sağlar. Göğüs kafesini,
                               boyun bölgesini ve omurgayı rahatlatır. Kol ve omuz kaslarını güç-
                               lendirir. Özellikle omurga çevresinin esnekleşmesine yardımcı olur.
                               Kabızlık ve gaz sıkıntılarında rahatlatıcı etkisi vardır.
                               • Samasthiti: Dümdüz dikilmek olarak görünüyor olsa da dengenin
                               düzene girmesi, postürün düzelmesi, bacakların ve dizlerin güçlenme-
                               si gibi faydaları bulunmaktadır.
                               • Sithra sukha asanam: Tam olarak “mutlu ve rahat hissettiğin herhan-
                               gi bir sabit pozisyon” şeklinde çevrilebilen cümledir.

                               Pranayama: “Prana” kelimesi Sanskritçede nefes, “yama” ise kontrol
    şünmeye yardımcı olur. Pozisyonun şekli itibarıyla böbrek, karaciğer,  anlamına gelmektedir. Sağlıklı bir zihin ve beden için en temel ihti-
    üreme sistemi ve iç organ sağlığı açısından faydalıdır ve iştahsızlık  yacımız olan nefesin meditasyon ile harmanlanması ve çeşitli egzer-
    çeken bünyeler için tavsiye edilmektedir. Kol, bacak ve omuzları güç- sizler yardımı ile kontrol edilmesidir. Salt nefes kontrolünden ziyade
    lendirir.                       kişinin iç dünyasında gezintiye çıkmasına, evren ve kozmosun farkına
    • Bhadrasana: Lütufkar poz olarak da adlandırılır. Yine zih- varmasına ve zihnin rahatlamasına olanak sağlar. Egzersizler için
    ni arındırıp kötü duygulardan uzaklaştırır ve uzun süreli  sırtın dik ya da göğüs bölgesinin rahat bir pozisyonda olması ge-
    uygulamalarda leğen kemiğini güçlendirir. Sırt ağrılarını  rekmektedir. Bir önceki maddede belirtilen pozisyonlar pranaya-
    azaltır ve omurgayı güçlendirir. Hemoroid ağrılarını hafif- ma egzersizleri için oldukça elverişlidir. En yaygın pranayama
    letmeye yardımcıdır.                   teknikleri:
    • Swastikasana: Lotus pozu ile benzerlikler taşımaktadır  • Chandrabhedan
    ancak burada ayak duruş pozisyonu biraz daha farklıdır.  • Suryabhedan
    Bacak ve kasların daha esnek olmasını sağlar. Meditasyon   • Anulom-vilom
    için en ideal pozisyonlardan bir tanesidir. Vücudun       • Bhastrika
    enerji merkezi olan çakraların düzene girmesine         • Ujjayi
    yardımcı olur.                          • Sheetali
    • Dandasana: Baston duruşu. Bacak ve sırt kas-          • Sheetkari
    larını esnekleştirirken bir yandan da göğüs ka-          • Bhramari
    fesini rahatlatır. Bacak ve ayak yorgunluğunu
    hafifletir ve yine sindirim sistemini düzenleme-         Pratyahara: Beşinci aşamada kişiyi dış dünyaya bağ-
    ye yardımcı olur.                        layan     ve akmakta olan enerjinin önünde
    • Sopasraya: Destek pozu. Çok yaygın olmamak-                   engel teşkil eden duygu ve
    la birlikte, oturularak dizlerin                          düşüncelerden bilinçli ola-
    vücuda doğru çekilmesi,                              rak uzaklaşmak, egoyu ye-
    bir ip ya da bez parçası                               nerek zihni enerji ile besle-
    yardımıyla diz ve sırtı                             mek temel alınmaktadır. Kişi
    birbirine yapışık pozis-                              sahip olduğu duygular ile far-
    yona getirilmesi şeklinde                            kında olmadan kendini sınırlar
    gerçekleştirilir. Zihnin den-                         ve bu sınırlama onu maddi dünyada
    gelenmesi ve omurganın güç-                        hapseder. Pratyaharada amaç, bu duy-
    lenmesine fayda sağlar.                        gulardan arınarak salt benliğe erişmek, kabul
    • Paryankasana: Dizler kıvrık bir şekil-             etmek ve manevi dünyaya açılan kapıya ulaşmaktır.
    de sırtüstü arkaya doğru uzanarak gerçekleş-
    tirilir. Özellikle vücudun üst kısmının esnemesine; karın bölgesi, ak- Dharana: Kusursuz konsantrasyon ile ulaşılan bilinç durumudur. Dı-
    ciğer, mide, sırt ve kolların rahatlamasına olanak sağlar. Akciğerlerin  şarıdan gelen dikkat dağıtıcı unsurlar, ego, duygu ve düşünceler var
    rahatlamasıyla nefes alıp verme kolaylaşır ve kandaki oksijen mikta- olmadığından zihin genişler, yayılır ve daha güçlü hale gelir. Daha
    rının artmasıyla vücudun enerji merkezi olan çakraların üzerindeki  açıklayıcı olmak gerekirse örneğin bir objeye ya da olguya bakıldığın-
    baskı azalır. Kan basıncının düzene girmesine yardımcı olur.  da onu önceden sahip olunan ön yargılar olmaksızın gerçek haliyle
    • Krounchasana: Oturan balıkçıl olarak dilimize çevrilebilir. Sırt ve  görüp değerlendirebilmeyi sağlar.
                    bacakların  esnemesine
                    olanak sağlar. Başta kalp  Dhyana: Derin meditasyon aşamasıdır. Dharana ile ulaşılan mükem-
                    olmak üzere iç organların  mel konsantrasyonun devamı niteliğindedir. Yaşamın anlamını kavra-
                    faaliyetlerini düzene so- mak ve içsel bilgeliği geliştirmek için en uygun yöntemdir. Bilinç ağır
                    kar. Bacak arkası tendon- meditasyon sırasında tek bir yerde toplanır ve içsel farkındalık ile can-
                    larının gevşemesine fayda  lı cansız her varlığın bir bütün olduğu gerçeği tüm hücrelere yayılır.
                    sağlarken midede oluşan
                    gaz sıkıntılarına yardımcı  Smadhi: Son aşamada zihin ve beden tam anlamıyla kozmosta özgür-
                    olur.         ce dolaşmaktadır. Evrenin bütünlüğü içerisinde yüzerken artık “ben”
                    • Hastinishadana: Omuz  yoktur, her şey birdir, bütünün parçasıdır. Bilinç artık başlangıç ve bi-
                    ve kol kaslarının gevşeyip  tiş noktasındaki kayıtsızlığın ortasında süzülmektedir ve saf gerçeklik
                    esnemesini sağlar. Bunun  hissi ile sonsuz mutluluğun hazzı deneyimlenmektedir.
                    yanında enerjinin vücutta
                    daha rahat dolaşmasına  İşbu yazının hazırlanması sekiz saatten fazla sürmüştür ancak ne ka-
                    yardımcı olur.    dar yazılırsa yazılsın şahsen deneyim edinilmediği takdirde özellikle
                    • Ustrasana: Oturan deve  son dört aşamanın tam manasıyla anlaşılabilmesi ya da anlatılabilmesi
                    pozisyonu olarak da ad- ne yazık ki mümkün değildir. Buralara kadar okuyan tüm yoga dostla-
                    landırılır. Sırt ve bel ağrı- rına kucak dolusu sevgiler...

                                                    7
       09/18
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14