Page 8 - kulzos dergi 2. Sayı
P. 8

hobi
           @the fool


                            YOGA
                            YOGA

                      PATANJALİ’NİN YOGA SUTRALARI

    Sanskritçede “bütünleşme” anlamına gelen yoga; akıl, beden ve ruhun  sırasında belli bir pozisyonda uzun süre konforlu bir şekilde durma-
    bir araya gelmesini amaçlayan bir disiplin ve meditasyon çeşididir.  yı ve bir yandan da vücudun enerji merkezlerini aktif hale getirmeyi
    Hinduizm, Budizm gibi öğretilerde çeşitli şekillerde karşımıza çık- amaçlar. Yoga felsefesinde 9 milyona yakın farklı asana bulunmakta-
    maktadır ancak hepsinde temel amaç içsel (mikro kozmos) ve dışsal  dır. Patanjali sutra’nın temelinde on iki adet asana bulunmaktadır.
    (makro kozmos) bütünleşme sağlayarak kişinin daha mutlu ve kendi- • Padmasana: Lotus pozu olarak da bilinir. Yapılması en kolay yoga ha-
    siyle barışık bir birey haline gelmesidir.      reketlerinden biridir. Bağdaş halinde
                               düz bir zemine oturup sırtın
    Birden fazla yöntemi ve yorumu olan yoganın en yaygın aforizma- dikleştirilmesi,  ayakla-
    larından biri olarak kabul edilen hinduizm temelli patanjali sutra’ya  rın birbirinin üzerine
    göre 8 adet mertebesi bulunmaktadır:         konması ve ellerin
                               dizlere doğru açık
    Yama: Kişinin diğer bireylerle etkileşimi sırasında uygulaması öneri- bir şekilde yerleşti-
    len ahlaki ve etik davranışlardır.          rilmesi ile gerçek-
    • Ahimsa: Şiddetten kaçınmak ve yaşayan diğer canlılara zarar ver- leştirilir. Rutin ola-
    memek.                        rak uygulandığında
    • Satya: Açık sözlülük, yalandan uzak durmak.     sindirim sisteminin
    • Asteya: Hırsızlık yapmamak.             düzene  girmesine,
    • Brahmacharya: Namuslu ve erdemli olmak, şevhet ve ihtirastan sa- özellikle hamile kadın-
    kınmak.                        larda kasların gevşeye-
    • Aparigraha: Açgözlülük ve hırstan (maddi ve manevi) uzak durmak.  rek kan basıncının kontrol
    Kıskanmamak.                     altına alınmasına fayda sağ-
                               lar. Adet ağrılarını hafifletir ve
    Niyama: Kişinin kendisi ile olan etkileşimi sırasında uygulaması öne- zihni rahatlatır.
    rilen ahlaki davranışlardır.             • Veersana (Virasana): Kahraman
    • Saucha: Saflık, vücut, akıl ve düşüncenin temizliği.  pozu. Konsantrasyonu artırırken
    • Santosa: Tatminkarlık, kişinin kendini olduğu şekilde kabullenmesi,  zihnin dengelenmesine olanak tanır.
    yaşanan her olayın bir sebebinin olduğu gerçeği.   Düzenli uygulandığında kişinin kendi
    • Tapas: Azim, hedefe ulaşmak için kişinin içinde bulunması gereken  içerisinde bilinç dışı
    ateş.                         diyarlara seyahat et-
    • Svadhyaya: Kendini öğrenmek, kişinin duygu, düşünce ve davranış- mesini ve kendiyle
    ları ile yüzleşmesi.                 yüzleşmesini sağlar.
    • İsvara pranidhana: Kişinin gerçek benliğine, değişmez gerçekliğe ve  Rahatsız edici ve
    evrene teslim olması.                 kontrol dışı olumsuz
                               duygulardan uzaklaş-
    Asana: Temel yoga pozisyonlarını öğrenmek. Asanalar meditasyon  tırırken daha akılcı dü-
        6                                              09/18
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13